Партньори

EUROCIRCLE – Координатор

EUROCIRCLE е младежка организация, базирана в Марсилия и фокусирана върху проекти с европейско и междукултурно измерение. Организацията с нестопанска цел има повече от 20 години опит в обучения по мобилностите на Еразъм+ на теми като приобщаване, активно гражданство, културно многообразие. Eurocircle работи пряко с млади хора от различни среди, местни младежки организации, както и с младежки работници, и е много активна в областта на младежката мобилност. Eurocircle се явява като кандидат или партньор в различни проекти към европейски програми като: „Еразъм+“, „Европа за гражданите“, фондове „Убежище – миграция – интеграция“, „Творческа Европа“, COSME. Организацията разработва и е партньор още в иновативни и експериментални програми като: Европейския социален фонд и Фонда за експериментални младежки проекти.

Уебсайт

Лице за контакт

Elisabeth Bechara
elisabeth@eurocircle.info

DIE BERATER
UNTERNEHMENSBERATUNGS GMBH

die Berater Unternehmensberatungs GmbH се фокусира върху професионалното обучение на възрастни и развитието на човешките ресурси. Предоставят цялостно ноу-хау по отношение на всички аспекти на управлението на човешките ресурси – от набиране на персонал, консултиране и коучинг в областта на човешките ресурси до образование и обучение или проучвания на удовлетвореността на персонала, аутплейсмънт и временно наемане на персонал. Bridges to Europe е платформата, събираща на дейностите по европейски проекти на die Berater®. През последните години те са участвали в различни роли – като координатор, партньор, подизпълнител – в 160 проекта, финансирани от ЕС, с повече от 800 партньорски организации от 45 държави. Въз основа на този богат опит с много европейски програми за финансиране, die Berater® предлагат и консултации в областта на финансирането, проектната и медийната подкрепа.

Уебсайт

CATRO

КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група – CATRO Personalberatung и dieBerater®, която предоставя най-съвременните услуги за развитие във всички области, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси. От 2010 г. CATRO подкрепя своите клиенти в България – набира нови таланти, развива потенциала на служителите, предоставя консултации в области като развитие на лидерството, управление на ефективността, управление на промяната и коучинг. Решаваща част от мисията на КАТРО България е да разработва и реализира корпоративни социално отговорни проекти, чрез които изграждат мост между различни социално уязвими групи и корпоративния сектор, отваряйки пространство за идентифициране на възможности за устойчиви партньорства.

Уебсайт

Уебсайт

Victoria Tsvetkova
v.tsvetkova@catro.com

BUPNET GMBH

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) е доставчик на образование за възрастни с богат опит в подпомагането на обучаеми от всички сектори в Германия. Създадена през 1985 г. като образователна институция в областта на управлението на проекти, професионалното обучение и консултиране, BUPNET разполага със силен мултидисциплинарен екип, който разработва и осъществява иновативни проекти за обучение и консултации на местно и национално равнище, както и в цяла Европа. Те участват активно в европейски проекти в рамките на различни програми за финансиране на ЕС като координатор или партньор. Тези проекти са свързани основно с разработването и тестването на иновативни продукти, но също така и с трансграничния обмен на опит и трансфер на ноу-хау, както и с изграждането на мрежи от дейности и институции. Широкият спектър от теми включва образование, заетост, социални въпроси, здравеопазване, култура, интеграция, регионално развитие, научни изследвания и развойна дейност и околна среда и енергетика.

Уебсайт

Уебсайт

Sabine Wiemann
swiemann@bupnet.de

Dimitar Zlatanov
dzlatanov@bupnet.eu

CARDET – Център за напредък на научните изследвания и развитието в образователните технологии

CARDET е един от водещите изследователски и обучителни центрове в региона на Източното Средиземноморие с глобален опит в разработването и изпълнението на проекти, проектното управление, обучението и електронното обучение. CARDET е реализирал множество проекти, свързани с разработването на инициативи за обучение на възрастни и професионално обучение в областта на социалната работа, иновациите и предприемачеството. Членовете на екипа и управителния съвет представляват европейски и международни висши учебни заведения, центрове за обучение и международни организации, и имат задълбочени познания в сектора на обучението за възрастни и в областта на финансовата грамотност, докато CARDET се фокусира върху насърчаването на социалната справедливост и социалния прогрес. CARDET обединява международен екип от експерти с десетилетия глобален опит в областта на обучението на възрастни, изграждането на капацитет, разработването на учебни програми, социалното предприемачество, професионалното обучение, дизайнерското мислене, иновациите, образователните изследвания, оценяването и развитието на човешките ресурси.

Уебсайт

Уебсайт

CESIE

CESIE е Европейски център за изследвания и инициативи, базиран в Палермо, Сицилия. Той е нестопанска, аполитична и неправителствена организация. Създаден е през 2001 г., вдъхновен от работата и теориите на пацифиста Данило Долчи (1924-1997). CESIE свързва местния, националния и международния контекст и се ангажира да стимулира развитието и промяната в образователната, културната и икономическата сфера чрез създаването и използването на иновативни инструменти и методи. CESIE ежедневно работи в областта на насърчаването на пригодността за заетост и социалното приобщаване на групи в неравностойно положение (хора с мигрантски произход и от етнически малцинства, хора с увреждания, хора, живеещи в неравностойно социално-културно положение, и т.н.).

Уебсайт

Уебсайт

PINA

Асоциацията за култура и образование PiNA работи активно за националното, регионалното и международното социално развитие. Нейният принос се вижда от многото вече завършени и текущи проекти, които се стремят да укрепят и допринесат за образователния сектор и се опитват да изградят приобщаваща и демократична среда, в която различните социални групи и индивиди могат да участват активно. Днес PiNA работи и като информационен център „Европа директно“, национално звено за контакт на CERV, регионален партньор на Eurodesk, регионален ХЪБ на НПО и младежки център със статут на работещ в обществен интерес в областта на младежта. PiNA има опит в координацията на международни проекти (по Interreg Danube, Erasmus+, ESE, Европа за гражданите, Европейски социален фонд, Норвежки финансов механизъм и др.) с широк тематичен обхват (неформално образование, активно гражданство, младежка заетост, устойчиво развитие, социално отговорно предприемачество, изграждане на капацитет на/за НПО).

Уебсайт

Уебсайт